Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Plant pathology
Tác giả: George N Agrios
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Botrytis: Biology, Pathology and Control [electronic resource]
Tác giả: Nafiz Delen, Y Elad, Paul Tudzynski, B Williamson
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Biological Control of Plant-Parasitic Nematodes : [electronic resource] : Building Coherence between Microbial Ecology a...
Tác giả: Keith Davies, Yitzhak Spiegel
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Biological Management of Diseases of Crops [electronic resource] : Volume 1: Characteristics of Biological Control Agent...
Tác giả: P Narayanasamy
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Biological Management of Diseases of Crops [electronic resource] : Volume 2: Integration of Biological Control Strategie...
Tác giả: P Narayanasamy
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Belowground Defence Strategies in Plants [electronic resource]
Tác giả: Kemal Kazan, Christine MF Vos
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Begomoviruses: Occurrence and Management in Asia and Africa [electronic resource]
Tác giả: Sangeeta Saxena, A K Tiwari
Xuất bản: Singapore: Springer Nature Singapore Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Critical Points for the Organisation of Test Performance Studies in Microbiology [electronic resource] : Plant Pathogens...
Tác giả: Anthoine Géraldine, Tanja Dreo, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Ana Vučurović
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  571.92
 
1

Truy cập nhanh danh mục