Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Handbook of optimization in complex networks : communication and social networks
Tác giả: P M Pardalos, My T Thai
Xuất bản: Gainesville FL: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Before daybreak : "After the Race" and the origins of Joyce's art
Tác giả: Cóilí Owens, Sebastian D G Knowles
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Panepiphanal World : James Joyce's Epiphanies
Tác giả: Sangam MacDuff
Xuất bản: Gainesville Fl: University Press of Florida, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Pauulu's Diaspora : Black Internationalism and Environmental Justice
Tác giả: Quito J Swan
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.8096
 
Haiti and the Haitian diaspora in the wider Caribbean
Tác giả: Philipp Zacaïr
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Beyond Turk and Hindu : rethinking religious identities in Islamicate South Asia
Tác giả: David Gilmartin, Bruce B Lawrence
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, c2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.28450954
 
1

Truy cập nhanh danh mục