Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 216 kết quả
Using Italian : a guide to contemporary usage
Tác giả: J J Kinder, V M Savini
Xuất bản: Cambridge UK: New York NY Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  458.2
 
New essays on Billy Budd
Tác giả: Donald Yannella
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Governing Social Protection in the Long Term : Social Policy and Employment Relations in Australia and New Zealand
Tác giả: Gaby Ramia
Xuất bản: New York NY Cambridge: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  361.610994
 
Mimesis and empire : the new world, Islam, and European identities
Tác giả: Barbara Fuchs
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  860.912
 
The New Cambridge medieval history
Tác giả: Rosamond McKitterick
Xuất bản: Cambridge England New York NY USA: Cambridge University Press, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.1
 
The New Cambridge medieval history
Tác giả: Rosamond McKitterick
Xuất bản: Cambridge England New York NY USA: Cambridge University Press, 19952005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.1
 
The New Cambridge medieval history
Tác giả: Rosamond McKitterick
Xuất bản: Cambridge England New York NY USA: Cambridge University Press, 19952005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.1
 
Resource extraction and arctic communities : the new extractivist paradigm
Tác giả: Sverker Sörlin
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY USA: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.9113
 
Introducing evolutionary psychology
Tác giả: Dylan Evans, Richard Appignanesi, Oscar Zarate
Xuất bản: Cambridge New York NY: Icon Books Totem Books, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.7
 
Using French : a guide to contemporary usage
Tác giả: R E Batchelor, M H Offord
Xuất bản: Cambridge New York NY: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục