Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 217 kết quả
Learning Python
Tác giả: Mark Lutz
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Using Moodle [electronic resource]
Tác giả: Jason R Cole
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.358
 
Programming entity framework
Tác giả: Julia Lerman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Tap happy [electronic resource] : designing great iPhone apps
Tác giả: Josh Clark
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Learning XNA 4.0 [electronic resource]
Tác giả: Aaron Reed
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81676
 
Programming the mobile web
Tác giả: Maximiliano R Firtman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Linux networking cookbook
Tác giả: Carla Schroder
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Advanced Rails
Tác giả: Brad Ediger
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Programming iOS 4 [electronic resource
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Programming WCF services [electronic resource]
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục