Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Địa lý Đông Bắc Á: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (môi trường tự nhiên và các đặc điểm nhân văn kinh tế xã hội)
Tác giả: Huỳnh Văn Giáp
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  915
 
Giáo trình đất nước học Trung Quốc
Tác giả: Nguyễn Đình Phức, Võ Ngọc Tuấn Kiệt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.1
 
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ
Tác giả: Thu Nga Cao, Dương Thành Thông, Đặng Hoàng Lan, Đặng Văn Thắng, Hà Thị Sương, Lê Thị Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Lý, Nguyễn Trọng Minh, Phan Anh Tú, Phan Thanh Tuấn, Phí Ngọc Tuyến, Văn Kim Hoàng Hà, Võ Thị Ánh Tuyết, Võ Thị Huỳnh Như
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9
 
Việt Nam học tuyển tập 20 năm nghiên cứu khoa học của khoa Việt Nam học = Vietnamese Studies
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961-1979) : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Tùng Lâm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  951.95043
 
Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học
Tác giả: Võ Văn Sen
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập1 - Chủ đề lịch sử - ngôn ngữ - giáo dục - khu vực học - đô thị - di dân - môi trường - sức khỏe
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.9
 
Lịch sử Việt Nam : 1954-1975
Tác giả: Võ Văn Sen, Hà Minh Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục