Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The lays of Marie de France
Tác giả: Marie, Marie, David R SlavittDavid R Slavitt
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  841.1
 
Musing : sonnets
Tác giả: Jonathan Locke Hart
Xuất bản: Edmonton Alta: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Zeus and the giant iced tea : poems
Tác giả: Leopold McGinnis
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Roy & me : this is not a memoir
Tác giả: Maurice Yacowar
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The kindness colder than the elements : poems
Tác giả: Charles Noble
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Kiyâm : poems
Tác giả: Naomi L McIlwraith, Naomi L McIlwraith
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
The metabolism of desire : the poetry of Guido Cavalcanti
Tác giả: Guido Cavalcanti, Guido Cavalcanti, David R SlavittDavid R Slavitt
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Windfall apples : tanka and kyoka
Tác giả: Richard Stevenson
Xuất bản: Edmonton: AU Press Athabasca University, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục