Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Frommer's Montréal & Québec City 2008
Tác giả: Leslie Brokaw
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917
 
Hero of the Pacific : the life of Marine legend John Basilone
Tác giả: James Brady
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
British history for dummies
Tác giả: Sean Lang
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
The ancient Egyptians for dummies
Tác giả: Charlotte Booth
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932.01
 
The British monarchy for dummies
Tác giả: Philip Wilkinson
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941.0099
 
Drawing the line : how Mason and Dixon surveyed the most famous border in America [electronic resource]
Tác giả: Edwin Danson
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  974.8
 
Clean, green, and lean : get rid of the toxins that make you fat
Tác giả: Walter Crinnion
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, c2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  935
 
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Paris 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.43610484
 
Archaeology for dummies
Tác giả: Nancy Marie White
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục