Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 323 kết quả
German light cruisers 1939-45
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8253
 
M4 (76mm) Sherman medium tank 1943-65
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
Armored units of the russian civil war : Red Army
Tác giả: David Bullock, Andrei Aksenov, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Bell UH-1 Huey 'Slicks' 1962-75
Tác giả: Chris Bishop, Michael Badrocke
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746047
 
British battlecruisers, 1939-45
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Greek and Roman artillery 399 BC-AD 363
Tác giả: Duncan B Campbell, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Napoleonic naval armaments 1792-1815
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8210941
 
Spanish galleon, 1530-1690
Tác giả: Angus Konstam
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82250946
 
British anti-tank artillery 1939-45
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.42
 
M18 Hellcat tank destroyer 1943-97
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 

Truy cập nhanh danh mục