Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-18 trong số 18 kết quả
The wordwatcher's guide to good writing & grammar
Tác giả: Morton S Freeman
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
The craft of writing science fiction that sells
Tác giả: Ben Bova
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
How to write & sell your sense of humor
Tác giả: Gene Perret
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1982
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.7
 
20 master plots (and how to build them)
Tác giả: Ron Tobias
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Worlds of wonder : how to write science fiction & fantasy
Tác giả: David Gerrold
Xuất bản: Cincinnati OH: Writers Digest Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.38762
 
Beginnings, middles, and ends
Tác giả: Nancy Kress
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Roget's super thesaurus
Tác giả: Marc McCutcheon
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, c2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.12
 
You can write a novel
Tác giả: James V Smith
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 

Truy cập nhanh danh mục