Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Self-editing for fiction writers : how to edit yourself into print
Tác giả: Renni Browne, Dave King
Xuất bản: New York: Harper Resource, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
How to write a damn good novel, II : advanced techniques for dramatic storytelling
Tác giả: James N Frey
Xuất bản: New York: St Martins Press, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Writing mysteries : a handbook
Tác giả: Jan Burke, Sue Grafton, Barry Zeman
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Fiction writer's brainstormer
Tác giả: James V Smith
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Wild ink : how to write fiction for young adults
Tác giả: Victoria Hanley
Xuất bản: Fort Collins CO: Cottonwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Creating short fiction
Tác giả: Damon Francis Knight
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
How to read a novel : a user's guide
Tác giả: John Sutherland
Xuất bản: New York: St Martins Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
The craft of writing
Tác giả: William Sloane, Julia H Sloane
Xuất bản: New York: Norton, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Description
Tác giả: Monica Wood
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Immediate fiction : a complete writing course
Tác giả: Jerry Cleaver
Xuất bản: New York: St Martins Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục