Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Dreamweaver CC for dummies (A Wiley Brand)
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
GoPro® cameras for dummies® (a Wiley Brand)
Tác giả: John Carucci
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777.34
 
iPad in education for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Sam Gliksman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.3344165
 
SPIKE your brand ROI : how to maximize reputation and results
Tác giả: Adele Cehrs, Sam Horn
Xuất bản: Hoboken NJ: JosseyBass A Wiley Brand, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/27
 
Gardening with free - range chickens for dummies (A Wiley brand)
Tác giả: Bonnie Jo Manion, Rob Ludlow
Xuất bản: New Jersey: Wiley And Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.5
 
Frontier markets for dummies (a Wiley brand)
Tác giả: Gavin Graham, Al Emid
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.673091724
 
Java for dummies (a Wiley Brand) : elearning kit
Tác giả: John Paul Mueller
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
iPhone all in one for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Joe Hutsko, Barbara Boyd
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Kindle fire HDX for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Nancy C Muir
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Samsung galaxy note 3 for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục