Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 158 kết quả
Food cultures of the world encyclopedia [electronic resource]
Tác giả: Ken Albala
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12003
 
How to design and write web pages today
Tác giả: Karl Stolley
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Vitamins and minerals
Tác giả: Zina Kroner
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Toys and American culture : an encyclopedia
Tác giả: Sharon M Scott
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  790.133
 
Healthy foods : fact versus fiction
Tác giả: Myrna Chandler Goldstein, Mark A Goldstein
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.3
 
The Greenwood dictionary of education
Tác giả: John William Collins, Nancy P O'Brien
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.3
 
Latin dance
Tác giả: Elizabeth Drake-Boyt
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.3
 
David Petraeus : a biography
Tác giả: Bradley T Gericke
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.0092
 
Writing for conferences : a handbook for graduate students and faculty
Tác giả: Leo Mallette, Clare Berger
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808/.042
 
How to write and publish a scientific paper
Tác giả: Robert A Day, Barbara Gastel
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0665
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục