Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 97 kết quả
Distant images
Tác giả: Audrey Howard
Xuất bản: London: Hodder, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The likeness
Tác giả: Tana French
Xuất bản: London: Hodder, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Hot blood
Tác giả: Stephen Leather
Xuất bản: London: Hodder, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Bag of bones
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: London: Hodder Stoughton, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The media teacher's book
Tác giả: Julian McDougall, Nick Potamitis
Xuất bản: London: Hodder Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23071
 
I Will Teach You to Be Rich: No Guilt, No Excuses - Just a 6-Week Programme That Works
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : Hodder Stoughton, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.02401
 
Jeffery Deaver - Hard News
Tác giả: Sector General, James White cm
Xuất bản: : Hodder Paperback, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Jeffery Deaver -Bloody River Blues
Tác giả: Stephen R Donaldson, Stephen R Donaldson cm
Xuất bản: : Hodder Paperback, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Wolves of the Calla (The Dark Tower, Book 5)
Tác giả: Jeffrey Archer, Jeffrey Archer cm
Xuất bản: : Hodder and Stoughton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Jeffery Deaver -Manhattan Is My Beat
Tác giả: Fern Michaels
Xuất bản: : Hodder Paperback, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục