Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 373 kết quả
Stem Cells and CNS Development [electronic resource]
Tác giả: Mahendra S Rao
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Molecular Mechanisms of Neurodegenerative Diseases [electronic resource]
Tác giả: Marie-Francoise Chesselet
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.8
 
Privacy and Health Care [electronic resource]
Tác giả: Robert F Almeder, James M Humber
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
Mental Illness and Public Health Care [electronic resource]
Tác giả: Robert F Almeder, James M Humber
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Third Symposium
Tác giả: Brian H Davison, Mark Finkelstein, James D McMillan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Cytokines and Autoimmune Diseases [electronic resource]
Tác giả: David A Hafler, Vijay K Kuchroo, Lindsay B Nicholson, Nora Sarvetnick
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  571.96
 
Handbook of Neurotoxicology [electronic resource] : Volume I
Tác giả: Edward J Massaro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
The Rise of Experimental Biology [electronic resource] : An Illustrated History
Tác giả: Peter L Lutz
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  570
 
Essentials of Antimicrobial Pharmacology [electronic resource] : A Guide to Fundamentals for Practice
Tác giả: Paul H Axelsen
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
Handbook of Copper Pharmacology and Toxicology [electronic resource]
Tác giả: Edward J Massaro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục