Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 232 kết quả (0.019998 giây)
PowerShell in practice
Tác giả: Richard Siddaway
Greenwich CT: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005
 
jQuery in action
Tác giả: Bear Bibeault
Greenwich CT: Manning, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Real-world functional programming : with examples in F# and C#
Tác giả: Tomas Petricek
Greenwich: Manning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.114
 
C++/CLI in action
Tác giả: Nishant Sivakumar
Greenwich Conn: Manning, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.13
 
RabbitMQ in action : distributed messaging for everyone [electronic resource]
Tác giả: Alvaro Videla
Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.71376
 
SharePoint 2010 site owner's manual : flexible collaboration without programming [electronic resource]
Tác giả: Yvonne M Harryman
Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.682
 
C# in depth
Tác giả: Jon Skeet
Greenwich Conn: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
SharePoint 2010 Workflows in action elektronisk ressurs
Tác giả: Phil Wicklund
Greenwich Conn: Manning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.682
 
HBase in action
Tác giả: Nick Dimiduk
Shelter Island NY: Manning, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.74
 
Rails 3 in action [electronic resource]
Tác giả: Ryan Bigg
Shelter Island NY: Manning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục