Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 227 kết quả
C# 4.0 how-to
Tác giả: Ben Watson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Effective C# : 50 specific ways to improve your C#
Tác giả: Bill Wagner
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Pro C# 2010 and the .NET 4 platform, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Andrew W Troelsen, And Olsen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Eloquent JavaScript [electronic resource] : a modern introduction to programming
Tác giả: Marijn Haverbeke
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Mastering enterprise JavaBeans 3.0
Tác giả: Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Guide to HTML, JavaScript and PHP [electronic resource] : For Scientists and Engineers
Tác giả: David R Brooks
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Java and the Java virtual machine : definition, verification, validation
Tác giả: Robert F Stärk, E Börger, Joachim Schmid
Xuất bản: : SpringerVerlag, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Pro PHP security [electronic resource] : from application security principles to the implementation of XSS defenses, sec...
Tác giả: Chris Snyder, Tom Myer, Michael G Southwell
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
SQL : practical guide for developers
Tác giả: Michael J Donahoo, Gregory D Speegle
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
MySQL pocket reference
Tác giả: George Reese
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục