Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Shakespeare's Counselor
Tác giả: Murry Leinster, Eric Flint cm Murray Leinster
Xuất bản: : Minotaur Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Shakespeare's Christmas
Tác giả: Henning Mankell, Henning Mankell cm
Xuất bản: : Minotaur Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Shakespeare's Trollop
Tác giả: David G Hartwell Cramer, David G Hartwell Kathryn Cramer cm
Xuất bản: : Minotaur Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Whisper to the Blood
Tác giả: Rhonda Nelson, Rhonda Nelson cm
Xuất bản: : Minotaur Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
In the Shadow of Gotham
Tác giả: Judy Reene Singer, Judy Reene Singer cm
Xuất bản: : Minotaur Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Death by the Book
Tác giả: Douglas Adams, Douglas Adams cm
Xuất bản: : Minotaur Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
The Inheritance
Tác giả: Shepard Sara, Sara cm Shepard
Xuất bản: : Minotaur Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
Faces of the gone
Tác giả: Brad Parks
Xuất bản: New York: Minotaur Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A Curtain Falls
Tác giả: Raymond E Feist
Xuất bản: : Minotaur Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Replacement Child
Tác giả: Gregory Benford, Gregory Benford cm
Xuất bản: : Thomas Dunne Books St Martins Minotaur, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục