Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 411 kết quả
Blogger [electronic resource] : beyond the basics : customize and promote your blog with original templates, analytics, ...
Tác giả: Lee Jordan
Xuất bản: Birmingham UK: Packt, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
TYPO3 templates [electronic resource] : create and modify templates with TypoScript and TemplaVoila
Tác giả: Jeremy Greenawalt
Xuất bản: Birmingham: Packt, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Mastering Phpmyadmin for Effective Mysql Management 2e
Tác giả: Marc Delisle
Xuất bản: : Packt Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7262
 
Microsoft Sharepoint 2010 Administration Cookbook
Tác giả: Peter Serzo
Xuất bản: : Packt Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
SAP HANA Starter [electronic resource]
Tác giả: Mark Walker
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
JavaScript Unit Testing [electronic resource]
Tác giả: Hazem Saleh
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Oracle 11g Anti-hacker's Cookbook
Tác giả: Adrian Neagu
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
HTML5 Boilerplate Web Development [electronic resource]
Tác giả: Divya Manian
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
OpenLayers cookbook [electronic resource]
Tác giả: Antonio Santiago Perez
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
IBM Cognos Insight [electronic resource]
Tác giả: Sanjeev Datta
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.150285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục