Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Stock trading techniques based on price patterns : techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the...
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: Greenville SC: Traders Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632042
 
Short-term trading with price patterns : a systematic methodology for the development, testing, and use of short-term tr...
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: Greenville SC: Traders Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.64
 
Understanding RSI
Tác giả: Edward Dobson
Xuất bản: USA: Traders Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6322
 
Mind Over Markets
Tác giả: James F Dalton, Robert Bevan Dalton, Eric T Jones
Xuất bản: : Traders Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.645
 
Stock patterns for day trading and swing trading
Tác giả: Barry Rudd
Xuất bản: Greenville SC: Traders Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.642
 
Exceptional trading, The mind game
Tác giả: Ruth Barrons Roosevelt
Xuất bản: Greenville SC: Traders Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Stock Patterns for Day Trading
Tác giả: Barry Rudd
Xuất bản: : Traders Press Inc, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6322
 
1

Truy cập nhanh danh mục