Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The prehistory of Denmark [electronic resource]
Tác giả: Jørgen Jensen
Xuất bản: London New York: Routledge, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  948.9
 
The 6th Panzer Division, 1937-45
Tác giả: D Helmut Ritgen, Martin Windrow
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.541343
 
German commanders of World War II
Tác giả: Anthony Kemp, Angus McBride
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
The Israeli army in the Middle East wars 1948-73
Tác giả: John Laffin, Mike Chappell
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956
 
Germany's Eastern Front allies 1941-45
Tác giả: Peter Abbott, Nigel Thomas
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
The Malayan campaign, 1948-60
Tác giả: John Scurr, Roderick MacLean
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.51
 
Battle for the Falklands
Tác giả: William Fowler
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  997
 
Vietnam tracks : armour in battle 1945-75
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.704342
 
China : Alive in the bitter sea
Tác giả: Fox Butterfield
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  951
 
Empire of signs
Tác giả: Roland Barthes, Richard Howard
Xuất bản: New York: Hill and Wang, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  952
 
1

Truy cập nhanh danh mục