Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 99 kết quả
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Building Web reputation systems
Tác giả: F Randall Farmer, Bryce Glass
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Windows PowerShell cookbook
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Programming C# 4.0
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming entity framework
Tác giả: Julia Lerman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Tap happy [electronic resource] : designing great iPhone apps
Tác giả: Josh Clark
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Head first iPhone development
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Programming the mobile web
Tác giả: Maximiliano R Firtman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Google advertising tools
Tác giả: Harold Davis, David Iwanow
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.14
 
JavaScript patterns [electronic resource]
Tác giả: Stoyan Stefanov
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục