Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Temperature-programmed gas chromatography
Tác giả: Leonid M Blumberg
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.85
 
Asian Physics Olympiad (1st - 8th) : problems and solutions
Tác giả: Yongling Zheng
Xuất bản: Shanghai China Singapore Hackensack NJ: East China Normal University Press World Scientific, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.076
 
A mangrove forest food chain : a who-eats-what adventure in Asia
Tác giả: Rebecca Hogue Wojahn, Donald Wojahn
Xuất bản: Minneapolis MN: Lerner Publications, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.69816095
 
Modeling and analysis of stochastic systems
Tác giả: Vidyadhar G Kulkarni
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.23
 
Geomicrobiology
Tác giả: Sudhir K Jain, Abdul Arif Khan, Mahendra Rai
Xuất bản: Enfield NH Boca Raton: Science Publishers Distributed by CRC Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.175
 
Birdwatcher's daily companion : 365 days of advice, insight, and information for enthusiastic birders
Tác giả: Tom Warhol, Marcus Schneck
Xuất bản: Beverly Mass: Quarry Books, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  598.07234
 
Introduction to direction-of-arrival estimation
Tác giả: Zhizhang Chen, Gopal Gokeda, Yiqiang Yu
Xuất bản: Boston: Artech House, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Heterocyclic compounds : synthesis, properties, and applications
Tác giả: Peder Johansson, Kristian Nylund
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.59
 
Macrocyclic chemistry : new research developments
Tác giả: Henry Ulrich, Dániel Fitzpatrick
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.5
 
Atlas of comparative sectional anatomy of 6 invertebrates and 5 vertebrates
Tác giả: Géz Zboray
Xuất bản: Wien New York: Springer, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.312
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục