Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 32 kết quả
Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Estadual do Ceará, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Avaliação Psicológica
Tác giả:
Xuất bản: : Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica IBAP, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Integrating Timing Considerations to Improve Testing Practices
Tác giả: Melissa J Margolis, Richard A Feinberg, Richard A Feinberg, Melissa J Margolis
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.26013
 
Validation of Score Meaning for the Next Generation of Assessments : The Use of Response Processes
Tác giả: Kadriye Ercikan, Kadriye Ercikan, James W Pellegrino, James W Pellegrino
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Psych
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Essentials of intellectual disability assessment and identification
Tác giả: Alan W Brue, Linda Wilmshurst
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.3
 
AI in Education
Tác giả: Juan Cruz-Benito, Juan Cruz-Benito
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Yogyakarta, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
EduFisika: Jurnal Pendidikan Fisika
Tác giả:
Xuất bản: : Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mastering ACLS
Tác giả: Lippincott Williams & Wilkins
Xuất bản: Ambler PA: Lippincott Williams Wilkins, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 

Truy cập nhanh danh mục