Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
American Homes
Tác giả: Ryan Ridge
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  818.6
 
A Heart Beating Hard
Tác giả: Lauren Foss Goodman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Full Metal Jhacket
Tác giả: Matthew Derby
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.6
 
On SF
Tác giả: Thomas M Disch
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Science Fiction in Argentina : Technologies of the Text in a Material Multiverse
Tác giả: Joanna Page
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.9
 
"The Sting of Death" and Other Stories
Tác giả: Toshio Shimao
Xuất bản: Ann ArborMI: University of Michigan Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
"The Sting of Death" and Other Stories
Tác giả: Toshio Shimao
Xuất bản: : University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Tactics of the Human : Experimental Technics in American Fiction
Tác giả: Laura Shackelford
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.009
 
Science Fiction in Argentina: Technologies of the Text in a Material Multiverse
Tác giả: Joanna Page
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.935882
 
American Homes
Tác giả: Ryan Ridge
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  818.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục