Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Crafting wooden lamps
Tác giả: Kenneth S Burton
Xuất bản: Cincinnati OH: Popular Woodworking Books, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Arts & Crafts Furniture Anyone Can Make elektronisk ressurs
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Measure twice, cut once
Tác giả: Jim Tolpin
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Popular woodworking practical shop math : portable, accurate, complete
Tác giả: Tom Begnal
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.080151
 
I can do that! Woodworking projects
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
Sculpted band saw boxes
Tác giả: Lois Keener Ventura
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
I can do that! Woodworking projects
Tác giả: David Thiel
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Simply-built furniture : 25 practical projects for your home
Tác giả: Danny Proulx
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  684
 
Building cabinets, bookcases and shelves
Tác giả:
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.16
 
1

Truy cập nhanh danh mục