Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Objective Information Theory
Tác giả: Jianfeng Xu, Yingxu Dang, Zhenyu Liu, Shuliang Wang, Yashi Wang, Yingfei Wang
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Special Topics in Information Technology
Tác giả: Angelo Geraci, Angelo Geraci
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Special Topics in Information Technology [electronic resource]
Tác giả: Angelo Geraci
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Special Topics in Information Technology [electronic resource]
Tác giả: Barbara Pernici
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Encyclopedia of Cryptography and Security [electronic resource]
Tác giả: Henk C A Tilborg
Xuất bản: Boston MA: International Federation for Information Processing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
International Symposium on Mathematics, Quantum Theory, and Cryptography : Proceedings of MQC 2019
Tác giả: Tsuyoshi Takagi, Yasuhiko Ikematsu, Yasuhiko Ikematsu, Kazufumi Kimoto, Kazufumi Kimoto, Noboru Kunihiro, Noboru Kunihiro, Tsuyoshi Takagi, Keisuke Tanaka, Keisuke Tanaka, Masato Wakayama, Masato Wakayama
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Boolean Functions and Their Applications in Cryptography [electronic resource]
Tác giả: Chuan-Kun Wu, Dengguo Feng
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Principles of security and trust : 7th International Conference, POST 2018 Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2018 Thessaloniki, Greece, April 14
Tác giả: Lujo Bauer, Ralf Küsters
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
International Symposium on Mathematics, Quantum Theory, and Cryptography [electronic resource] : Proceedings of MQC 2019
Tác giả: Yasuhiko Ikematsu, Kazufumi Kimoto, Noboru Kunihiro, Tsuyoshi Takagi, Keisuke Tanaka, Masato Wakayama
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519
 
Learn Objective-C for Java Developers [electronic resource]
Tác giả: James Bucanek
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục