Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 162 kết quả
Food Production and Industry
Tác giả: Ayman Hafiz Amer Eissa, Ayman Hafiz Amer Eissa
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  636.708977
 
Staphylococcus and Streptococcus
Tác giả: Sahra Kırmusaoğlu, Sahra Kırmusaoğlu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.9041
 
A Search for Antibacterial Agents
Tác giả: Varaprasad Bobbarala, Varaprasad Bobbarala
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bacterial Artificial Chromosomes
Tác giả: Pradeep Chatterjee, Pradeep Chatterjee
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Pathogenic Bacteria
Tác giả: Sahra Kırmusaoğlu, Sonia Bhonchal Bhardwaj, Sonia Bhonchal Bhardwaj, Sahra Kırmusaoğlu
Xuất bản: LondonUK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  614.57
 
Growing and Handling of Bacterial Cultures
Tác giả: Madhusmita Mishra, Madhusmita Mishra
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
An Introduction to Mushroom
Tác giả: Ajit Kumar Passari, Ajit Kumar Passari, Sergio Sánchez, Sergio Sánchez
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615.95296
 
Sediment Transport in Aquatic Environments
Tác giả: Andrew J Manning, Andrew J Manning
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
New Approaches to the Study of Marine Mammals
Tác giả: Aldemaro Romero, Edward O Keith, Edward O Keith, Aldemaro Romero
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.91
 
Lagoon Environments Around the World : A Scientific Perspective
Tác giả: Andrew J Manning, Andrew J Manning
Xuất bản: London: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  577.78
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục