Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.0312858 giây)
Pathology of infectious diseases
Tác giả: 
Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9
 
Emerging viral diseases of Southeast Asia
Tác giả: Sunil K Lal
Basel Switzerland New York: Karger, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Emerging viral diseases of Southeast Asia
Tác giả: 
Basel Switzerland New York: Karger, c2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362.1969201
 
Swine Enteric Coronavirus diseases : U.S. response efforts and root cause analysis
Tác giả: 
New York: Nova Biomedical, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.40896925
 
Advances in Liver Inflammation and Fibrosis due to Infectious Diseases
Tác giả: M Victoria Delpino
: Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Virology : principles and applications
Tác giả: John B Carter
Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9
 
Principles and practice of clinical virology
Tác giả: 
New York Chichester: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9101
 
Principles and practice of clinical virology
Tác giả: 
Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.925
 
Principles and practice of clinical virology
Tác giả: 
Chichester England: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9101
 
Fields virology
Tác giả: 
Philadelphia PA: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục