Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 305 kết quả
The Story of Sheffield at War 1939 to 1945
Tác giả: Margaret Drinkall
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.821084
 
The Polish underground and the Jews, 1939-1945
Tác giả: Joshua D Zimmerman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.53438
 
War Pictures Cinema, Violence, and Style in Britain, 1939-1945
Tác giả: Kent Puckett
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.430941
 
War Pictures : Cinema, Violence, and Style in Britain, 1939-1945
Tác giả: Kent Puckett
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.430941
 
Scholars at War : Australasian Social Scientists, 1939-1945
Tác giả: Geoffrey Gray, Geoffrey Gray, Doug Munro, Doug Munro, Christine Winter, Christine Winter
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301.0922
 
Fighting Warsaw : the story of the Polish underground state, 1939-1945
Tác giả: Stefan Korboński, Stefan Korboński, F B Czarnomski, F B Czarnomski
Xuất bản: New York: Hippocrene Books, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
War Pictures : Cinema, History, and Violence in Britain, 1939-1945
Tác giả: Kent Puckett
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Shavelings in death camps : a Polish priest's memoir of imprisonment by the Nazis, 1939-1945
Tác giả: Henry M Malak
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Publishers, 201
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
The Second World War
Tác giả: Paul H Collier, Alastair Finlan, Mark J Grove, Philip D Grove, R Hart, S Hart, R P W Havers, D M Horner, Geoffrey Jukes
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
American Jewry and the Holocaust The American Jewish Joint Distribution Committee, 1939-1945
Tác giả: Yehuda Bauer
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  943.086
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục