Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 124 kết quả
iPad
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
The new iPad FULLY LOADED
Tác giả: Alan Hess
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
The iPad project book : stuff you can do with your iPad
Tác giả: Michael E Cohen, Dennis R Cohen, Lisa L Spangenberg
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
iPad 2 [electronic resource] : portable genius
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
My iPad
Tác giả: Gary Rosenzweig
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
My new iPad 2 : a user's guide [electronic resource]
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPad all-in-one for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
My new iPad : a user's guide
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPad all-in-one for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
iPad made simple [electronic resource]
Tác giả: Martin Trautschold, Gary Mazo, Rene Ritchie
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục