Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1139 kết quả
British politics for dummies [electronic resource]
Tác giả: Julian Knight
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.941
 
Common Sense : - in Business & Life [Elektronisk resurs]
Tác giả: Hans M Hirschi
Xuất bản: : , 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  320.011
 
Politics and the criteria of truth
Tác giả: Alireza Shomali
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Neoliberalism : a critical reader
Tác giả: Deborah Johnston, Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.513
 
Invisible hands : the making of the conservative movement from the New Deal to Reagan
Tác giả: Kim Phillips-Fein
Xuất bản: New York: W W Norton Company, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Godless : the church of liberalism
Tác giả: Ann H Coulter
Xuất bản: New York: Crown Forum, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.51
 
100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.1509597
 
Đạo đức trong kinh tế : Các cơ sở triết học của chủ nghĩa tự do
Tác giả: Francisco Vergara, Nguyễn Đôn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.51
 
Law, legislation and liberty [electronic resource] : a new statement of the liberal principles of justice and political ...
Tác giả: Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek
Xuất bản: London: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
The making of modern liberalism
Tác giả: Alan Ryan
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.51
 

Truy cập nhanh danh mục