Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Language and national identity in Africa
Tác giả: Andrew Simpson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Verbal hygiene [elektronisk ressurs]
Tác giả: Deborah Cameron
Xuất bản: London New York: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Language and society in Japan
Tác giả: Nanette Gottlieb
Xuất bản: New York NY: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Society and discourse : how social contexts influence text and talk
Tác giả: Teun A van Dijk
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Eavesdropping : an intimate history
Tác giả: John L Locke
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Những bài học thế kỷ 21
Tác giả: Hoàng Minh Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.44
 
Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long Hà Nội 1000 năm
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.44
 
Bewertungsinteraktionen in der Theaterpause : Eine gesprächsanalytische Untersuchung von Pausengesprächen im Theaterfoye...
Tác giả: Christine Hrncal
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Registers of Communication
Tác giả: Asif Agha, Asif Agha, FrogFrog
Xuất bản: Helsinki: Finnish Literature Society SKS, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Standardizing Minority Languages
Tác giả: Lane Pia, James Costa, James Costa, Haley De Korne, Haley De Korne, Lane Pia
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.44
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục