Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
De obesogene samenleving : Maatschappelijke perspectieven op overgewicht
Tác giả: Hans Dagevos, Hans Dagevos, Geert Munnichs, Geert Munnichs
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Social justice and the urban obesity crisis : implications for social work
Tác giả: Melvin Delgado
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Measuring progress in obesity prevention : workshop report
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Biopolitics and the 'obesity epidemic' : governing bodies
Tác giả: Jan Wright, Valerie Harwood
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Economic aspects of obesity
Tác giả: Michael Grossman, H Naci Mocan
Xuất bản: Chicago London: The University of Chicago Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Reversing the obesogenic environment
Tác giả: Rebecca E Lee, Jorge Banda, Kristen McAlexander
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Can the Obesity Crisis Be Reversed?
Tác giả: Rexford S Ahima
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.196398
 
Measuring progress in obesity prevention : workshop report
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Biopolitics and the 'obesity epidemic' : governing bodies
Tác giả: Valerie Harwood, Jan Wright
Xuất bản: New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
Obesity, eating disorders and the media
Tác giả: Eli Karin, Stanley J Ulijaszek
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
1

Truy cập nhanh danh mục