Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 166 kết quả
Crime scene to court : the essentials of forensic science
Tác giả: Peter White
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.250941
 
Forensic science experiments [electronic resource]
Tác giả: Pam Walker, Elaine Wood
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Digital forensics with open source tools
Tác giả: Cory Altheide, Harlan A Carvey
Xuất bản: Burlington MA: Syngress, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Handbook of forensic services
Tác giả: Kathryn H Suchma, Kim Waggoner
Xuất bản: Milton Keynes Buckinghamshire: Book Express Lightning Source, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Advanced crime scene photography
Tác giả: Christopher D Duncan
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Criminal investigation : a method for reconstructing the past
Tác giả: James W Osterburg, Richard H Ward
Xuất bản: Albany NY: LexisNexisAnderson Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Encyclopedia of forensic sciences
Tác giả: Geoffrey C Knupfer, Pekka J Saukko, Jay A Siegel
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
The investigator's guide to computer crime
Tác giả: Carl J Franklin
Xuất bản: Springfield Ill: Charles C Thomas, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25,
 
Cyber forensics : a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes
Tác giả: Robert S Greenfield, Albert J Marcella
Xuất bản: Boca Raton Fla: Auerbach, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
Tainting evidence : inside the scandals at the FBI crime lab
Tác giả: John F Kelly, Phillip Wearne
Xuất bản: New York: Free Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục