Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Cross-linguistic studies of imposters and pronominal agreement
Tác giả: Chris Collins
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Epistemic indefinites : exploring modality beyond the verbal domain
Tác giả: Paula Menendez-Benito, Luis Alonso-Ovalle
Xuất bản: New York NY: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Imposters : a study of pronominal agreement
Tác giả: Chris Collins, Paul Martin Postal
Xuất bản: Cambridge Mass: The MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Case : its principles and its parameters
Tác giả: Mark C Baker
Xuất bản: Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
The use of gender markers in animals : as demonstrated by issues of National Geographic
Tác giả: Ludmila Zemkovãí
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Adjectives : formal analyses in syntax and semantics
Tác giả: Matushansky, Patricia Cabredo Hofherr
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Number--constructions and semantics : case studies from Africa, Amazonia, India and Oceania
Tác giả: Gerrit Jan Dimmendaal, Anne Storch
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Partitive Determiners, Partitive Pronouns and Partitive Case
Tác giả: Giuliana Giusti, Giuliana Giusti, Petra Sleeman, Petra Sleeman
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
Disentangling Bare Nouns and Nominals Introduced by a Partitive Article
Tác giả: Tabea Ihsane, Tabea Ihsane
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  415.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục