Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Cognitive English grammar
Tác giả: Günter Radden, Dirven René
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
An introduction to the grammar of English
Tác giả: Elly van Gelderen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
A theory of syntax for systemic functional linguistics
Tác giả: Robin P Fawcett
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Racism and discourse in Spain and Latin America [electronic resource]
Tác giả: Teun Adrianus van Dijk
Xuất bản: Amsterdam The Netherlands Philadelphia PA: John Benjamins Pub Co, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8946
 
Developmental psycholinguistics : on-line methods in children's language processing
Tác giả: Eva Fernández, I A Sekerina, Haral Clahsen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Constructing the self
Tác giả: Valerie Gray Hardcastle
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  BF 697
 
Making minds : the shaping of human minds through social context
Tác giả: Petra Hauf, Friedric Försterling
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
La raison morphologique : hommage à la mémoire de Danielle Corbin
Tác giả: Daniell Corbin, Bernar Fradin
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, c2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Third language acquisition in adulthood
Tác giả: Jennifer Cabrelli Amaro, Suzanne Flynn, Jason Rothman
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  404.2
 
Speech acts in the history of English
Tác giả: Andreas H Jucker, Irma Taavitsainen
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục