Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3453 kết quả
Strategies for developing global health programs
Tác giả: Do kyun Kim, Gary L Kreps, Arvind Singhal
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 590
 
Traditional medicine making of the 'Emu' : continuity and change
Tác giả: Kingsley I Owete
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8809669
 
Global creation : space, mobility, and synchrony in the age of the knowledge economy
Tác giả: Simon Marginson, Peter Murphy, Michael Peters
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Pop brands : branding, popular music, and young people
Tác giả: Nicholas Carah
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.230835
 
Diminutive Constructions in English
Tác giả: Dorota Gorzycka
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Traditional medicine making of the 'Emu' : continuity and change
Tác giả: Kingsley I Owete
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8809669
 
Performing Africa : remixing tradition, theatre, and culture
Tác giả: Thomas Riccio
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.0967
 
The new development paradigm : education, knowledge economy and digital futures
Tác giả: Daniel Araya, Tina Besley, Michael Peters
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Applicative arguments : a syntactic and semantic investigation of German and English
Tác giả: Solveig Bosse
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
The path of humility : Caravaggio and Carlo Borromeo
Tác giả: Anne H Muraoka
Xuất bản: New York: PETER LANG, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  759.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục