Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Advanced learners
Tác giả: Alan Maley
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
A survey into the teaching and learning of english articles at english faculty, university of social sciences and humani...
Tác giả: Đinh Thiên Lộc, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Problems in Teaching Intonation to English Majors at USSH-HCM
Tác giả: Hoàng Thị Nhất Tâm, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Applying the case method in teaching esp at the university of security, Ho Chi Minh city
Tác giả: Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2010
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
The teaching of communication strategies to non-English Major students in Vietnam
Tác giả: Thi Thu Nguyen, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
A survey into the teaching of lexical collocations in academic writing at faculty of English linguistics and literature ...
Tác giả: Đặng Thị Vân Di, Nguyễn Thị Kiều Thu
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Teaching Literature to English Majors at the Universitiy of Social Sciences and Humanities - Ho Chi Minh City: An Integr...
Tác giả: Đặng Nguyễn Anh Chi
Xuất bản: TPHCM: Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities, 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
A Training course for TEFL
Tác giả: Peter Hubbard, Hywel Jones, Barbara Thornton, Rod Wheeler
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1983
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.007
 
Teaching English as an international language : identity, resistance and negotiation
Tác giả: Le Ha Phan
Xuất bản: Clevedon UK Buffalo NY: Multilingual Matters, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Theory and Practice of English Teaching Methodology
Tác giả: Liliya Morska
Xuất bản: Ternopil: Aston, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục