Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.0199936 giây)
Goettinger Studien zu Wortschatz und Wortbildung im Polnischen
Tác giả: De Vincenz André
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Studies in Polish Morphology and Syntax
Tác giả: Gerd Hentschel
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Aspektualitaet im Polnischen und Deutschen
Tác giả: Malgorzata Gulawska
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Diminutive im polnisch-deutschen Uebersetzungsvergleich
Tác giả: Bernadette Koecke
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Valenz im ,Smysl-Tekst'-Modell
Tác giả: Evelina Pantel
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Nominalgruppen als Textverweismittel
Tác giả: Bärbel Miemietz
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Mie?, "to have" in Modern Polish
Tác giả: Albrecht Lempp
Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Mieć, "to have" in Modern Polish
Tác giả: Albrecht Lempp
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1986
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Nominalgruppen als Textverweismittel Eine Untersuchung zum Polnischen unter Berücksichtigung des polnisch-deutschen Spra...
Tác giả: Bärbel Miemietz
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
Zur Negation im Russischen und Polnischen
Tác giả: Juliane Besters-Dilger
Frankfurt aM: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 491.855
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục