Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Microsoft Office Groove 2007 step by step
Tác giả: Rick Jewell, John Pierce, Barry Preppernau
Xuất bản: Redmond Wa: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
Individuals and interactions elektronisk ressurs : an agile guide
Tác giả: Ken Howard, Barry Rogers
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley Professional, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
How management teams can have a good fight
Tác giả: Kathleen M Eisenhardt, L J Bourgeois, Jean L Kahwajy
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4022
 
Quản lý nhóm
Tác giả: Phạm Văn Nga, Trần Trung Can
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4022
 
Computer-Mediated Relationships and Trust
Tác giả: Linda L Brennan
Xuất bản: : Information Science Reference, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
Tools for Team Leadership
Tác giả: Gregory Huszczo
Xuất bản: : DaviesBlack Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4022
 
Managing virtual teams : getting the most from wikis, blogs, and other collaborative tools
Tác giả: M Katherine Brown
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
E-Collaborations and Virtual Organizations
Tác giả: Michelle WL Fong
Xuất bản: : IGI Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
Why teams win : 9 keys to success in business, sport, and beyond
Tác giả: Saul L Miller
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
25 Activities for Developing Team Leaders
Tác giả: Fran Rees
Xuất bản: San Francisco: Pfeiffer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4022
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục