Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
French polishing
Tác giả: Philippa Barstow, Alan Waterhouse
Xuất bản: London: BT Batsford, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
The complete guide to outdoor carpentry : more than 40 projects including furnishing, accessories, pergolas, fences, pla...
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
The complete guide to custom shelves & built-ins : build custom add-ons to create a one-of-a-kind home
Tác giả: Theresa Coleman
Xuất bản: Chanhassen Minn: Creative Pub International, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Building cabinet doors & drawers
Tác giả: Danny Proulx
Xuất bản: Fresno CA: Linden, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Classic arts & crafts furniture you can build
Tác giả: Andy Schultz
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Danny Proulx's cabinet doors and drawers : a comprehensive "how-to" guide
Tác giả: Danny Proulx
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Popular Woodworking Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
The complete illustrated guide to furniture & cabinet construction
Tác giả: Andy Rae
Xuất bản: Newton CT: Taunton Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Build your own custom closet : designing, building & installing custom closet systems
Tác giả: Gillett Cole, Jim Myers
Xuất bản: Chanhassen Minn: Creative Pub International, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Wood finishing
Tác giả: Fontana Eszter
Xuất bản: Alexandra Va Montreal New York: TimeLife Books St Remy Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Plywood planbook
Tác giả:
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục