Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Kiến trúc hướng dòng thông gió tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Tăng Nguyệt Thu, Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
Kiến trúc nhiệt đới ẩm
Tác giả: Nguyễn Huy Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
Understanding sustainable architecture
Tác giả: T J Williamson, Helen Bennetts, Antony Radford
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Taking shape : a new contract between architecture and nature
Tác giả: Susannah Hagan
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Spirit & place : healing our environment
Tác giả: Christopher Day
Xuất bản: Oxford UK Boston: Architectural Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Introduction to architectural science : the basis of sustainable design
Tác giả: S V Szokolay, Christopher Brisbin
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierArchitectural Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Places of the soul : architecture and environmental design as a healing art
Tác giả: Christopher Day
Xuất bản: Oxford Boston: Architectural Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Architecture in a climate of change [electronic resource] : a guide to sustainable design
Tác giả: Peter F Smith
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Territory : architecture beyond environment
Tác giả: D Gissen
Xuất bản: London: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.47
 
Kiến trúc nhiệt đới ẩm
Tác giả: Hoàng Huy Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục