Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Professional digital techniques for photographing Bar and Bat Mitzvahs
Tác giả: Stan Turkel
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.994896
 
Captured by the light : the essential guide to creating extraordinary wedding photography
Tác giả: David A Ziser
Xuất bản: Berkeley Calif: New Riders, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
Professional posing techniques for portrait and wedding photographers
Tác giả: Norman Phillips
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
Fashion as Photograph elektronisk ressur
Tác giả: Eugňi Shinkle
Xuất bản: New York NY: IBTauris Co Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9974692
 
Digital sports photography
Tác giả: G Newman Lowrance, Andy Hayt, Jonathan Hayt, Kevin Terrell
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.99796
 
Digital Food Photography
Tác giả: Lou Manna
Xuất bản: : Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.99641
 
Digital sports photography
Tác giả: G Newman Lowrance
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.99796
 
Photo fusion : [a wedding photographer's guide to mixing digital photography and video]
Tác giả: Jennifer Bebb
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
Digital wedding photographer's planner
Tác giả: Kenny Kim
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
Mastering digital wedding photography : a complete and practical guide to digital wedding photography
Tác giả: James Karney, Mark Ridout
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.993925
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục