Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
The voice of the past : oral history
Tác giả: Paul Richard Thompson
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
The Oxford history of historical writing
Tác giả: Andrew Feldherr, Grant Hardy, D R Woolf
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
A companion to world history
Tác giả: Douglas Taylor Northrop
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell a John Wiley Sons Ltd Publication, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
History of Concepts : Comparative Perspectives
Tác giả: Frank van Vree, Iain Hampsher-Monk, Iain Hampsher-Monk, Karin Tilmans, Karin Tilmans, Frank van Vree
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
Four Histories about Early Dutch Football, 1910-1920
Tác giả: Nicholas Peircey
Xuất bản: London: UCL Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
Mnemonic Solidarity [electronic resource] : Global Interventions
Tác giả: Jie-Hyun Lim, Eve Rosenhaft
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
Methods in World History: A Critical Approach
Tác giả:
Xuất bản: Gothenburg Sweden: Kriterium, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  907.2
 
Vaccines
Tác giả: Hassan Hemeg, Farhat Afrin, Hani Ozbak
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
World History - a Genealogy Private Conversations with World Historians, 1996-2016
Tác giả: Alicia Schrikker, Carolien Stolte
Xuất bản: Leiden The Netherlands: Leiden University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
History as Wonder : Beginning with Historiography
Tác giả: Marnie Hughes-Warrington
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục