Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
HTML5 foundations
Tác giả: Matt West
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Smashing Wordpress themes : making Wordpress beautiful
Tác giả: Thord Daniel Hedengren
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Advanced iOS 4 programming [electronic resource] : developing mobile applications for Apple iPhone, iPad, and iPod touch
Tác giả: Maher Ali
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPad for the older and wiser [electronic resource] : get up and running with your Apple iPad, iPad Air and iPad mini
Tác giả: Sean McManus, Mark Hattersley
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.1675
 
WordPress : pushing the limits
Tác giả: Rachel McCollin
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Developments in speech synthesis
Tác giả: Mark Tatham, Katherine Morton
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.54
 
Simply Excel 2010
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Programming for the series 60 platform and symbian OS
Tác giả:
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
CSS3 foundations
Tác giả: Ian Lunn
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Data mining and statistics for decision making
Tác giả: Stéphane Tuffery
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục