Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
A companion to Terence
Tác giả: Antony Augoustakis, John E Thorburn, Ariana Traill
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  872.01
 
A history of modern drama. Volume II : 1960-2000
Tác giả: David Krasner
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.2
 
Ovid
Tác giả: Katharina Volk
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  871
 
American literature in context after 1929
Tác giả: Philip Yannella, Philip Yannella
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Writing a dissertation for dummies
Tác giả: Carrie Winstanley
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066378
 
Greek tragedies as plays for performance
Tác giả: D A Raeburn
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  882.0109
 
A companion to George Eliot
Tác giả: Amanda Anderson, Harry E Shaw
Xuất bản: Chichester West sussex Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Victorian poetry now : poets, poems, poetics
Tác giả: Valentine Cunningham
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Such stuff as dreams : the psychology of fiction
Tác giả: Keith Oatley
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Reading modernist poetry
Tác giả: Michael H Whitworth
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.9109112
 
1

Truy cập nhanh danh mục