Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Home-based business for dummies
Tác giả: Paul Edwards, Peter Economy, Sarah Edwards
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658'.0412
 
ACT!® 2007 For Dummies®
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.0285536
 
Home-based business for dummies
Tác giả: Paul Edwards, Peter Economy, Sarah Edwards, Sarah Edwards
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.0412
 
Windows Vista™ Just the Steps™ For Dummies®
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
SAS® For Dummies®
Tác giả: Stephen McDaniel, Chris Hemedinger
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Building Flash Web Sites For Dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Blocking Spam and Spyware For Dummies
Tác giả: Peter Gregory, Michael Simon
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.692
 
Red Hat Enterprise Linux 4 For Dummies
Tác giả: Terry Collings
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Building Research Tools with Google™ For Dummies®
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục