Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Jon Loeliger
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Microsoft Word 2013 : plain & simple
Tác giả: Joseph J Freedman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Programming Google app engine [electronic resource]
Tác giả: Dan Sanderson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Essential ActionScript 2.0
Tác giả: Colin Moock
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
Programming interactivity elektronisk ressurs : a guide for Processing, Arduino, and OpenFrameworks
Tác giả: Joshua Noble
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Programming the semantic web elektronisk ressurs
Tác giả: Toby Segaran, Colin Evans, Edwin James Taylor
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Programming Google app engine elektronisk ressurs
Tác giả: Dan Sanderson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Just spring integration
Tác giả: Madhusudhan Konda
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.365
 
1

Truy cập nhanh danh mục