Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 494 kết quả
Zend PHP 5 certification study guide
Tác giả: Davey Shafik, Ben Ramsey
Xuất bản: Toronto: Marco Tabini, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Grinder [electronic resource]
Tác giả: Mike Knowles
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Forms of devotion
Tác giả: Diane Schoemperlen
Xuất bản: Toronto: HarperCollins, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The North End poems [electronic resource]
Tác giả: Michael Knox
Xuất bản: Toronto: ECW PressMisfit, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
The inheritance of loss
Tác giả: Kiran Desai
Xuất bản: Toronto: Penguin Canada, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Not the big sleep : on having fun, seriously : a Jungian romance
Tác giả: Daryl Sharp
Xuất bản: Toronto: Inner City Books, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Swap [electronic resource]
Tác giả: John McFetridge
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The Coen brothers : the story of two American filmmakers [electronic resource]
Tác giả: Josh Levine
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Subverting the lyric : essays [electronic resource]
Tác giả: Rob McLennan
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Between the ropes : wrestling's greatest triumphs and failures elektronisk ressurs
Tác giả: Brian Fritz, Christopher Murray
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8120973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục