Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 222 kết quả
A military history of Scotland
Tác giả: Jeremy A Crang, Edward M Spiers, Matthew Strickland
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009411
 
An introduction to applied linguistics : from practice to theory
Tác giả: Alan Davies
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
A historical phonology of English
Tác giả: Donka Minkova
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421.5
 
Cognitive linguistics : an introduction
Tác giả: Vyvyan Evans, Melanie C Green
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Minds and computers : an introduction to the philosophy of artificial intelligence
Tác giả: Matt Carter
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
Key ideas in linguistics and the philosophy of language
Tác giả: Siobhan Chapman, Christopher Routledge
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.1
 
Research Methods for Law
Tác giả: Michael McConville
Xuất bản: Scotland: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.072
 
Immigration Justice
Tác giả: Peter Higgins
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  325.1
 
Medieval Empires and the Culture of Competition : Literary Duels at Islamic and Christian Courts
Tác giả: Samuel England
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
The Moral Mappings of South and North
Tác giả: Peter Wagner, Peter Wagner
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  909.09724
 

Truy cập nhanh danh mục